Obchodné podmienky e-shopu kubicasport.eu

Všeobecné obchodné podmienky

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa Martin Kubica KUBICAŠPORT, s miestom podnikania Pri celulózke 8710/47,01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 43431381, IČ DPH: SK1071683371 (ďalej len “KUBICAŠPORT”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi KUBICAŠPORT ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.kubicasport.eu 

1. DEFINÍCIA POJMOV

Registrácia.
Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

Kupujúci.
Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s KUBICAŠPORT kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju KUBICAŠPORT. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Oprávnená osoba.
Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávkový formulár.
Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Telefón: 041 / 7632 130 Fax: 041 / 7632 139 E-mail: za@soi.sk   

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej KUBICAŠPORT dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany KUBICAŠPORT.

2.2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná KUBICAŠPORT. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.KUBICAŠPORT.eu a jeho odoslaním cez internetový obchod.

2.3. Objednávka obsahuje tiež: vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy, udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu KUBICAŠPORT kedykoľvek na požiadanie preukázať, bližšie ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sa nachádzajú v Zásadách ochrany osobných údajov. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

2.4. Objednávka zaniká: a. odmietnutím objednávky  zo strany KUBICAŠPORT, b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

2.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie KUBICAŠPORT adresované kupujúcemu, v ktorom KUBICAŠPORT potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti KUBICAŠPORT neznamenajú potvrdenie objednávky.

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok KUBICAŠPORT dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

2.7. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti KUBICAŠPORT. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť KUBICAŠPORT povinná prijať.  

3. KÚPNA CENA TOVARU

3.1.   Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

3.2.  Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. KUBICAŠPORT si vyhradzuje právo cenu meniť v závislosti od nadobúdacích cien od svojich dodávateľov. KUBICAŠPORT v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo stranu kupujúceho, kúpna zmluva zaniká. 

3.3.   Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu KUBICAŠPORT do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

3.5.   Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.6.   Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu KUBICAŠPORT a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru: a. prevodom na účet KUBICAŠPORT  b. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi c. v hotovosti alebo kartou – pri osobnom odbere 3.7.   Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet KUBICAŠPORT uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet KUBICAŠPORT sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.   

4. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

4.1.  Ak je tovar na sklade, má poznámku " Skladom na predajni ", bude objednávka kupujúceho vybavená do 72 hod. iba počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim. 

4.2. Ak je pri tovare uvedená poznámka " Skladom u dodávateľa ", tovar je podľa dostupných aktualizovaných zoznamov skladom u dodávateľa a predávajúci vie zabezpečiť jeho dodanie. Objednávka kupujúceho bude vybavená do 7 pracovných dní od momentu doručenia akceptácie objednávky, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.3.  Ak je pri tovare uvedená poznámka „ Na objednávku “  po vytvorení objednávky s tovarom, ktorý má tento stav, zisťujeme dostupnosť daného tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je u dodávateľa dostupný, KUBICAŠPORT informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho bez ďalšieho zaniká. 

4.4. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet KUBICAŠPORT začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti KUBICAŠPORT za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.  

5. MIESTO DODANIA

5.1.   Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a KUBICAŠPORT ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

5.2. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v predajni KUBICAŠPORT v čase od pondelka do piatku od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu od 09:00 hod. do 12:00 hod. Pri osobnom odbere KUBICAŠPORT neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru uplatnené po osobnom odbere.  

6. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1.   Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

6.2.   Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby, pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho. 

6.3. Cenník dopravy pre Slovenskú republiku:

SLOVENSKO Doprava kuriérom
(max cca 20 kg)
Doprava kuriérom
​(max cca 20 kg)
Doprava CARGO Doprava CARGO
hodnota objednávky do 149,99€ hodnota objednávky 150,-€ a viac hodnota objednávky do 1499,99€ hodnota objednávky 1500,-€ a viac
malé zásielky
(cca do 10 kg)
4,90€ 0,-€ - -
veľké zásielky
(bicykle)
4,90€ 0,-€ 14,90€ 0,-€

 

Prepravná doba v rámci Slovenskej republiky je 2 – 3 pracovné dni.

Cenník dopravy pre Českú republiku:

ČESKO Doprava kuriérom
​(max cca 20 kg)
Doprava kuriérom
​(max cca 20 kg)
Doprava CARGO Doprava CARGO
hodnota objednávky do 149,99€ hodnota objednávky 150,-€ a viac hodnota objednávky do 1499,99€ hodnota objednávky 1500,-€ a viac
malé zásielky
(cca do 10 kg)
4,90€ 0,-€ - -
veľké zásielky
(bicykle)
4,90€ 0,-€ 14,90€ 0,-€

 

Prepravná doba zásielky do Českej republiky je 2 – 5 pracovných dní.

V prípade objednávok s voľbou dopravy do iných krajín (než Slovensko alebo Česko) bude u partnerskej kuriérskej spoločnosti vyžiadaná cenová ponuka na zásielku, ktorá bude zaslaná kupujúcemu na odsúhlasenie. Tovar bude expedovaný až po schválení ceny za dopravu zákazníkom.

7. DODANIE TOVARU

7.1.   Záväzok KUBICAŠPORT dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7.2.   Záväzok KUBICAŠPORT dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod KUBICAŠPORT bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal alebo odmietol prevziať.

7.3.   V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti KUBICAŠPORT späť, je internetový obchod KUBICAŠPORT oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.  

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1.   Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy vo Worde
Formulár pre odstúpenie od zmluvy v PDF formáte

8.2.   Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi KUBICAŠPORT a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.3.   Predávajúci nezodpovedá za vady, škody a/alebo straty záruky, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej montáže alebo v dôsledku použitia výrobcom neschválených súčiastok.

9. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.   Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, KUBICAŠPORT vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.2.    V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.KUBICASPORT.eu. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, c. predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

9.3.   V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu KUBICASPORT, Pri celulózke 8710/47,01001 Žilina.

9.4.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané i KUBICAŠPORT najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.5.   Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod KUBICAŠPORT povinný:
a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: KUBICASPORT, s miestom podnikania Pri celulózke 8710/47,01001 Žilina. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa ak Vám bol odovzdaný.
b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

9.6.   Internetový obchod KUBICAŠPORT nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou KUBICAŠPORT. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný KUBICAŠPORT.

9.7.   KUBICAŠPORT si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru KUBICAŠPORT. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, KUBICAŠPORT vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu, pričom je oprávnený domáhať sa voči kupujúcemu zaplatenia náhrady škody spôsobenej na tovare. 

9.8.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti KUBICAŠPORT. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru KUBICAŠPORT znáša kupujúci.

9.9.   Internetový obchod KUBICAŠPORT je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a. ak pri platbe na účet KUBICAŠPORT kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky,
b. ak kupujúci neprevezme alebo odmietne prevziať objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne,
c. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
d. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti KUBICAŠPORT, ktoré možno od nej požadovať, nie je internetový obchod KUBICAŠPORT schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach KUBICAŠPORT inak ho zaobstarať,
e. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť KUBICAŠPORT tovar nakupuje.

9.10.   Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh, akosť a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa Objednávky a Potvrdenia objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru, pričom tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 
Predávajúci má právo zrušiť Objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar v primeranej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade Kupujúcemu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť Objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …). V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Predávajúci zašle bez zbytočného odkladu peniaze späť na bankový účet Kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
Kupujúci berie na vedomie, že nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak si Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod. alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

9.11.   Odstúpenie KUBICAŠPORT od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti KUBICAŠPORT kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.12.   Odstúpenie KUBICAŠPORT od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti KUBICAŠPORT na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.13.   Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod KUBICAŠPORT oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.  

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

10.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 10.12.2022.

10.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kubicasport.eu.

10.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.